• หน้าแรก
  • บริการไชโยเพย์
  • สมัครใช้บริการ
  • ร้านค้าออนไลน์
  • นักพัฒนา
  • แจ้งปัญหาร้องเรียน

คู่มือการเชื่อมต่อระบบระหว่าง ไชโยเพย์ กับร้านค้า (Online Payment Application)

ไชโยเพย์ได้จัดทำคู่มือ Online Payment Application ต่างๆ ไว้ให้สำหรับโปรแกรมเมอร์ในการเชื่อมต่อระหว่างระบบบริการ การชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตของไชโยเพย์กับร้านค้าออนไลน์ของท่าน

ดังต่อไปนี้

  • การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระบบ การชำระเงินไชโยเพย์ โดยภาษา PHP
  • การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระบบ การชำระเงินไชโยเพย์ โดยภาษา ASP.NET (C#)
  • การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระบบ การชำระเงินไชโยเพย์ โดยภาษา ASP.NET (VB)

ตัวอย่างโปรแกรมการเชื่อมระบบด้วยภาษา PHP

1. ในการเชื่อมระบบกับทางไชโยเพย์ คุณสามารถใช้เครื่องมือช่วยขาย สร้าง Code ของคุณได้ คลิกที่นี่

2. เมื่อคุณได้ Code HTML มาแล้ว คุณสามารถ Copy HTML ที่ได้ไปวางไว้ในหน้า PHP Script ของคุณ โดยคุณสามารถเปลี่ยนเป็นตัวแปรได้ดังนี้

ตัวแปร $youraccount ก็คือ อีเมลล์ของคุณที่ใช้สมัครบริการไชโยเพย์

<form name=sendform method=post action="https://rt05.kasikornbank.com/pgpayment/payment.aspx">
<input type="hidden" id="EMAIL" name="EMAIL" value="<?php echo $youraccount;?>">
<input type="hidden" id="MERCHANT2" name="MERCHANT2" value="<?php echo $merchant_id;?>">
<input type="hidden" id="TERM2" name="TERM2" value="<?php echo $terminal_id; ?>">
<input type="text" id="AMOUNT2" name="AMOUNT2" value="<?php echo $amount; ?>">
<input type="hidden" id="URL2" name="URL2" value="<?php echo $postURL; ?>">
<input type="hidden" id="RESPURL" name="RESPURL" value="https://www.chaiyopay.com/gateway/kbank-realtime-resp/">
<input type="hidden" id="IPCUST2" name="IPCUST2" value="61.47.2.168">
<input type="hidden" id="SHOPID" name="SHOPID" value="01">
<input type="text" id="DETAIL2" name="DETAIL2" value="<?php echo $detail; ?>">
<input type="text" id="INVMERCHANT" name="INVMERCHANT" value="<?php echo $invoice; ?>">
<input type="image" src="https://www.chaiyopay.com/images/button_payment_small.gif" alt="ChaiyoPay Fast and Secure" onclick="document.sendform.submit();">
</form>

ตัวแปร $merchant_id คือ รหัสร้านค้าของคุณที่ทางธนาคารกสิกรออกให้

<input type="hidden" id="MERCHANT2" name="MERCHANT2" value="<?php echo $merchant_id;?>">

ตัวแปร $terminal_id คือ รหัสร้านค้าของคุณที่ทางธนาคารกสิกรออกให้

<input type="hidden" id="TERM2" name="TERM2" value="<?php echo $terminal_id; ?>">

ตัวแปร $amount คือ ราคาสินค้า

<input type="text" id="AMOUNT2" name="AMOUNT2" value="<?php echo $amount; ?>">

ตัวแปร $postURL คือ URL ของคุณ ที่ทางไชโยเพย์จะส่งข้อมูลการชำระเงิน ให้กับทางคุณ

<input type="hidden" id="URL2" name="URL2" value="<?php echo $postURL; ?>">

ตัวแปร $invoice คือ รหัสสินค้าของคุณ และต้องเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกันในระบบของคุณ (Primary Key) เพื่อใช้ตรวจสอบการชำระเงินกับทางไชโยเพย์

<input type="text" id="INVMERCHANT" name="INVMERCHANT" value="<?php echo $invoice; ?>">

ตัวแปร $detail คือ รายละเอียดสินค้า สามารถส่งข้อมูลมาให้กับไชโยเพย์ ได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร

<input type="text" id="DETAIL2" name="DETAIL2" value="<?php echo $detail; ?>">

หมายเหตุ: เนื่องจากทางไชโยเพย์ ได้มีระบบ SSL รองรับเพื่อเข้ารหัสข้อมูล 128 บิต ดังนั้นทางคุณต้องส่งค่าแบบ HTTP POST ให้กับทางเรา และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลการชำระเงิน คุณสามารถใช้โค๊ดดังต่อไปนี้ได้

<?php
$youraccount = "youremail@chaiyopay.com";
$merchant_id = "492100005018001";
$terminal_id = "20388896";
$invoice = "INV001";
$detail ="รายละเอียดสินค้า";
$amount = $total x 100; ($total = "จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กับร้านค้า";)
$postURL ="http://www.yourdomain.com/payment.php";
?>

<form name=sendform method=post action="https://rt05.kasikornbank.com/pgpayment/payment.aspx">
<input type="hidden" id="EMAIL" name="EMAIL" value="<?php echo $youraccount;?>">
<input type="hidden" id="MERCHANT2" name="MERCHANT2" value="<?php echo $merchant_id;?>">
<input type="hidden" id="TERM2" name="TERM2" value="<?php echo $terminal_id; ?>">
<input type="text" id="AMOUNT2" name="AMOUNT2" value="<?php echo $amount; ?>">
<input type="hidden" id="URL2" name="URL2" value="<?php echo $postURL; ?>">
<input type="hidden" id="RESPURL" name="RESPURL" value="https://www.chaiyopay.com/gateway/kbank-realtime-resp/">
<input type="hidden" id="IPCUST2" name="IPCUST2" value="61.47.2.168">
<input type="hidden" id="SHOPID" name="SHOPID" value="01">
<input type="text" id="DETAIL2" name="DETAIL2" value="<?php echo $detail; ?>">
<input type="text" id="INVMERCHANT" name="INVMERCHANT" value="<?php echo $invoice; ?>">
<input type="image" src="https://www.chaiyopay.com/images/button_payment_small.gif" alt="ChaiyoPay Fast and Secure" onclick="document.sendform.submit();">
</form>

<?php
echo "<SCRIPT language='JavaScript'>";
echo "document.sendform.submit();";
echo "</SCRIPT>";
?>
<?php print "javascript: submitform();" ?>

ตัวอย่างโปรแกรมการเชื่อมระบบด้วยภาษา ASP.NET (c#)

เมื่อคุณได้ Code HTML มาแล้ว คุณสามารถ Copy HTML ที่ได้ไปวางไว้ในหน้า C# Script ของคุณ โดยคุณสามารถเปลี่ยนเป็นตัวแปรได้ดังนี้

ตัวแปร youraccount ก็คือ อีเมลล์ของคุณที่ใช้สมัครบริการไชโยเพย์

<script type="text/C#" runat="server">
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
String youraccount = "youremail@chaiyopay.com";
String merchant_id = "401001213711001";
String terminal_id = "20388896";
String invoice = "000000009999";
String detail = "รายละเอียดสินค้า";
String amount = "10";
String postURL = "http://www.yourdomain.com/payment.aspx";

EMAIL.Value = youraccount;
MERCHANT2.Value = merchant_id;
TERM2.Value = terminal_id;
AMOUNT2.Value = amount;
URL2.Value = postURL;
DETAIL2.Value = detail;
INVMERCHANT.Value = invoice;
}
</script>

ตัวแปร merchant_id คือ รหัสร้านค้าของคุณที่ทางธนาคารกสิกรออกให้

String merchant_id = "401001213711001";

ตัวแปร $terminal_id คือ รหัสร้านค้าของคุณที่ทางธนาคารกสิกรออกให้

String terminal_id = "20388896";

ตัวแปร $amount คือ ราคาสินค้า

String amount = "10";

ตัวแปร postURL คือ URL ของคุณ ที่ทางไชโยเพย์จะส่งข้อมูลการชำระเงิน ให้กับทางคุณ

String postURL = "http://www.yourdomain.com/payment.aspx";

ตัวแปร invoice คือ รหัสสินค้าของคุณ และต้องเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกันในระบบของคุณ (Primary Key) เพื่อใช้ตรวจสอบการชำระเงินกับทางไชโยเพย์

String invoice = "000000009999";

ตัวแปร detail คือ รายละเอียดสินค้า สามารถส่งข้อมูลมาให้กับไชโยเพย์ ได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร

String detail = "รายละเอียดสินค้า";

หมายเหตุ: เนื่องจากทางไชโยเพย์ ได้มีระบบ SSL รองรับเพื่อเข้ารหัสข้อมูล 128 บิต ดังนั้นทางคุณต้องส่งค่าแบบ HTTP POST ให้กับทางเรา และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลการชำระเงิน คุณสามารถใช้โค๊ดดังต่อไปนี้ได้

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>

<script type="text/C#" runat="server">
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
String youraccount = "youremail@chaiyopay.com";
String merchant_id = "401001213711001";
String terminal_id = "20388896";
String invoice = "000000009999";
String detail = "รายละเอียดสินค้า";
String amount = String total x 100; (String total = "จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กับร้านค้า";)
String postURL = "http://www.yourdomain.com/payment.aspx";

EMAIL.Value = youraccount;
MERCHANT2.Value = merchant_id;
TERM2.Value = terminal_id;
AMOUNT2.Value = amount;
URL2.Value = postURL;
DETAIL2.Value = detail;
INVMERCHANT.Value = invoice;
}
</script>
</head>
<body>

<form name="sendform" method="post" action="https://rt05.kasikornbank.com/pgpayment/payment.aspx">
<input type="hidden" id="EMAIL" name="EMAIL" runat="server"/>
<input type="hidden" id="MERCHANT2" name="MERCHANT2" runat="server"/>
<input type="hidden" id="TERM2" name="TERM2" runat="server"/>
<input type="text" id="AMOUNT2" name="AMOUNT2" runat="server"/>
<input type="hidden" id="URL2" name="URL2" runat="server"/>
<input type="hidden" id="RESPURL" name="RESPURL" value="https://www.chaiyopay.com/gateway/kbank-realtime-resp/" runat="server"/>
<input type="hidden" id="IPCUST2" name="IPCUST2" value="61.47.2.168" runat="server"/>
<input type="hidden" id="SHOPID" name="SHOPID" value="01" runat="server"/>
<input type="text" id="DETAIL2" name="DETAIL2" runat="server"/>
<input type="text" id="INVMERCHANT" name="INVMERCHANT" runat="server"/>
<input id="Image1" type="image" src="https://www.chaiyopay.com/images/button_payment_small.gif" alt="ChaiyoPay Fast and Secure" onclick="document.sendform.submit();" runat="server"/>
</form>

</body>
</html>

ตัวอย่างโปรแกรมการเชื่อมระบบด้วยภาษา ASP.NET (VB)

เมื่อคุณได้ Code HTML มาแล้ว คุณสามารถ Copy HTML ที่ได้ไปวางไว้ในหน้า VB Script ของคุณ โดยคุณสามารถเปลี่ยนเป็นตัวแปรได้ดังนี้

ตัวแปร youraccount ก็คือ อีเมลล์ของคุณที่ใช้สมัครบริการไชโยเพย์

<script type="text/VB" runat="server">
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
Dim youraccount As String = "youremail@chaiyopay.com"
Dim merchant_id As String = "401001213711001"
Dim terminal_id As String = "20388896"
Dim invoice As String = "000000009999"
Dim detail As String = "รายละเอียดสินค้า"
Dim amount As String = "10"
Dim postURL As String = "http://www.yourdomain.com/payment.aspx"

EMAIL.Value = youraccount
MERCHANT2.Value = merchant_id
TERM2.Value = terminal_id
AMOUNT2.Value = amount
URL2.Value = postURL
DETAIL2.Value = detail
INVMERCHANT.Value = invoice
End Sub
</script>

ตัวแปร merchant_id คือ รหัสร้านค้าของคุณที่ทางธนาคารกสิกรออกให้

Dim merchant_id As String = "401001213711001";

ตัวแปร $terminal_id คือ รหัสร้านค้าของคุณที่ทางธนาคารกสิกรออกให้

Dim terminal_id As String = "20388896";

ตัวแปร $amount คือ ราคาสินค้า

Dim amount As String = "10";

ตัวแปร postURL คือ URL ของคุณ ที่ทางไชโยเพย์จะส่งข้อมูลการชำระเงิน ให้กับทางคุณ

Dim postURL As String

ตัวแปร invoice คือ รหัสสินค้าของคุณ และต้องเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกันในระบบของคุณ (Primary Key) เพื่อใช้ตรวจสอบการชำระเงินกับทางไชโยเพย์

Dim invoice As String

ตัวแปร detail คือ รายละเอียดสินค้า สามารถส่งข้อมูลมาให้กับไชโยเพย์ ได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร

Dim detail As String

หมายเหตุ: เนื่องจากทางไชโยเพย์ ได้มีระบบ SSL รองรับเพื่อเข้ารหัสข้อมูล 128 บิต ดังนั้นทางคุณต้องส่งค่าแบบ HTTP POST ให้กับทางเรา และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลการชำระเงิน คุณสามารถใช้โค๊ดดังต่อไปนี้ได้

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>

<script type="text/VB" runat="server">
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
Dim youraccount As String = "youremail@chaiyopay.com"
Dim merchant_id As String = "401001213711001"
Dim terminal_id As String = "20388896"
Dim invoice As String = "000000009999"
Dim detail As String = "รายละเอียดสินค้า"
Dim amount As String = Dim total As String x 100; (Dim total As String = "จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กับร้านค้า";)
Dim postURL As String = "http://www.yourdomain.com/payment.aspx"

EMAIL.Value = youraccount
MERCHANT2.Value = merchant_id
TERM2.Value = terminal_id
AMOUNT2.Value = amount
URL2.Value = postURL
DETAIL2.Value = detail
INVMERCHANT.Value = invoice
End Sub
</script>
</head>

<body>

<form name="sendform" method="post" action="https://rt05.kasikornbank.com/pgpayment/payment.aspx">
<input type="hidden" id="EMAIL" name="EMAIL" runat="server"/>
<input type="hidden" id="MERCHANT2" name="MERCHANT2" runat="server"/>
<input type="hidden" id="TERM2" name="TERM2" runat="server"/>
<input type="text" id="AMOUNT2" name="AMOUNT2" runat="server"/>
<input type="hidden" id="URL2" name="URL2" runat="server"/>
<input type="hidden" id="RESPURL" name="RESPURL" value="https://www.chaiyopay.com/gateway/kbank-realtime-resp/" runat="server"/>
<input type="hidden" id="IPCUST2" name="IPCUST2" value="61.47.2.168" runat="server"/>
<input type="hidden" id="SHOPID" name="SHOPID" value="01" runat="server"/>
<input type="text" id="DETAIL2" name="DETAIL2" runat="server"/>
<input type="text" id="INVMERCHANT" name="INVMERCHANT" runat="server"/>
<input id="Image1" type="image" src="https://www.chaiyopay.com/images/button_payment_small.gif" alt="ChaiyoPay Fast and Secure" onclick="document.sendform.submit();" runat="server"/>
</form>
</body>
</html>

หากท่านพบปัญหาในการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระบบ ท่านสามารถสอบถามโปรแกรมเมอร์ของไชโยเพย์ได้

หากท่านพบปัญหาในการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระบบ ท่านสามารถสอบถามโปรแกรมเมอร์ของไชโยเพย์ได้

สมัครใช้บริการ