• หน้าแรก
 • บริการไชโยเพย์
 • สมัครใช้บริการ
 • ร้านค้าออนไลน์
 • นักพัฒนา
 • แจ้งปัญหาร้องเรียน

ค่าบริการ

1. ร้านค้าสมาชิกตกลงชำระค่าบริการให้แก่บริษัทฯในอัตราร้อยละสี่ (4%) ของราคาสินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้าสมาชิกจำหน่ายและได้รับการชำระเงินผ่านบริการไชโยเพย์ (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยอัตรานี้เป็นอัตราสำหรับกรณีลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการเมื่อธนาคารเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ร้านค้าสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน

ค่าบริการของไชโยเพย์ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าบริการสำหรับการสมัครใช้งาน 500 บาท
 2. ค่าดำเนินการในกรณีที่ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร 1,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมจากการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต 4%

หมายเหตุ : ไม่มีค่าบริการรายเดือน หากในอนาคตธนาคารขยายการบริการกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายอื่น บริษัทฯจะแจ้งอัตราค่าบริการให้ร้านค้าสมาชิกทราบ และร้านค้าสมาชิกตกลงผูกพันตามอัตราค่าบริการที่บริษัทฯแจ้ง

2. ร้านค้าสมาชิกยินยอมให้บริษัทฯ หักค่าบริการตามอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บเมื่อบริษัทฯโอนเงินซึ่งบริษัทฯได้รับสำหรับราคาสินค้าและ/หรือบริการจากธนาคาร ให้แก่ร้านค้าสมาชิก (หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน จะมีขึ้นในกรณีที่ร้านค้าสมาชิกใช้บัญชีต่างจังหวัด และ/หรือบัญชีของธนาคารอื่นนอกเหนือของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) จำกัด

3. ในกรณีที่ร้านค้าสมาชิกเป็นบุคคลผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายค่าบริการ ร้านค้าสมาชิกตกลงออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายค่าบริการให้กับบริษัทฯ ทุกครั้ง

4. ดังนี้ ยอดเงินที่บริษัทฯ จะโอนให้แก่ร้านค้าสมาชิก คือ จำนวนเงินที่เป็นผลลัพธ์ของ P – (S) + W โดย

 • P = เงินค่าสินค้า ซึ่งเท่ากับราคาสินค้าและ/หรือบริการที่ลูกค้าผู้ซื้อชำระ
 • S = ค่าบริการไชโยเพย์ (วิธีคำนวน คือ 4 % ของ P)
 • W = ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปัจจุบัน คืออัตราร้อยละ 3 ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 (วิธีคำนวน คือ 3% ของ S)

5. ร้านค้าสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อค่าบริการให้แก่บริษัทฯ เมื่อธนาคารได้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าแล้ว หากต่อมามีกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ เปลี่ยนหรือคืนสินค้า หรือปฏิเสธรายการชำระเงิน หรือให้คืนเงินส่วนลดราคา (หากร้านค้าสมาชิกได้เสนอให้ส่วนลดไว้) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯต้องคืนเงินให้แก่ธนาคารเพื่อให้ธนาคารคืนแก่ลูกค้า ย่อมไม่เป็นผลให้ร้านค้าสมาชิก สิ้นสุดหน้าที่จ่ายค่าบริการแก่บริษัทฯแต่อย่างใด

ตัวอย่างการคิดค่าธรรมเนียม

ราคาสินค้าที่ลูกค้าชำระผ่านทางบัตรเครดิต 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจากการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต 4% ของราคาสินค้าที่ชำระผ่านทางบัตรเครดิต

เงินที่ร้านค้าจะได้รับ 1,000 – (1,000*4%) = 960 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) อัตราค่าธรรมเนียมที่เสนอข้างต้นจะต้องมียอดขายต่อรายการเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 800 บาทและเป็นรายการ Verified by VISA และระบบ MasterCard SecureCode ซึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์

การโอนเงินให้กับร้านค้าสมาชิก

1. เมื่อธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินจากสถาบันผู้ให้บริการบัตรเครดิตของลูกค้าและโอนเงินให้บริษัทฯเพื่อบัญชีค่าสินค้า/บริการของร้านค้าสมาชิก บริษัทฯ จะโอนเงินที่ได้รับดังกล่าวไปยังบัญชีของร้านค้าสมาชิก ที่ร้านค้าสมาชิกได้แจ้งไว้ภายในกำหนดดังต่อไปนี้ โดยจะมีรายงานประวัติการโอนเงิน วันที่โอน จำนวนเงิน เพื่อให้ร้านค้าเก็บไว้ตรวจสอบภายหลัง

หากวันที่บริษัทฯจะโอนเงินให้ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดทำการของธนาคารตามที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯจะโอนเงินให้กับร้านค้าสมาชิกในวันทำการถัดไป

วันที่รายการชำระเงินของลูกค้าได้รับการอนุมัติ
วันที่บริษัทฯ จะโอนเงินให้ร้านค้าสมาชิก
รายการระหว่างวันที่ 1 – 15 ของเดือน
วันที่ 1 ของเดือนถัดไป
รายการระหว่างวันที่ 16 – 31 ของเดือน
วันที่ 16 ของเดือนถัดไป

2. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่าเจ้าของบัตรแจ้งต่อธนาคารขอยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการก่อนถึงกำหนดส่งมอบสินค้าหรือบริการ หรือเจ้าของบัตรแจ้งว่าไม่ได้รับสินค้าหรือบริการตามกำหนดเวลาส่งมอบ
หรือได้รับมอบแต่ไม่ตรงตามกำหนดเวลา หรือไม่ครบถ้วน หรือชำรุดบกพร่อง หรือไม่ถูกตามวัตถุประสงค์ที่มีการโฆษณาแจ้งไว้ (ทั้งนี้ สิทธิและหน้าที่การพิสูจน์ของลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ออกบัตรเครดิต)
ร้านค้าสมาชิกยินยอมให้บริษัทฯคืนเงินแก่ผู้ถือบัตร และ/หรือยินยอมให้หักลบกับจำนวนเงินที่บริษัทฯยังจะต้องชำระให้กับร้านค้าสมาชิก และ/หรือตกลงส่งคืนเงินให้กับบริษัทฯทันทีที่ได้รับแจ้งให้คืนเงิน

สมัครใช้บริการ