Privacy Policy, เงื่อนไขการใช้บริการ, ระบบชำระเงินออนไลน์ ChaiyoPay

 • หน้าแรก
 • บริการไชโยเพย์
 • สมัครใช้บริการ
 • ร้านค้าออนไลน์
 • นักพัฒนา
 • แจ้งปัญหาร้องเรียน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ เคารพต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของของบริษัทฯและบริการไชโยเพย์ บริษัทฯขอแจ้งนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
1.1 เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมอาจครอบคลุมถึง IP Address, web log, วันและเวลาใน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
1.2 เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ก่อนที่บริษัทฯตกลงให้บริการแก่ท่าน บริษัทฯ จะ ขอข้อมูลหลักฐานแสดงตนของลูกค้าเพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าตามหลักเกณฑ์การรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) ภายใต้นโยบายมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย อันได้แก่
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน (ยกเว้นกรณีชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อม Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • บุคคลธรรมดา: (i) สำเนาบัตรประชาชน (ii) สำเนาทะเบียนบ้าน และ (iii) สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 • นิติบุคคล: (i) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ii) แบบตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ (iii) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารใบสมัครและสัญญา
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1.3 ระหว่างที่ท่านเป็นร้านค้าสมาชิก บริษัทฯจะเก็บข้อมูลทุกประเภทที่สื่อสารระหว่างท่านและบริษัทฯ และข้อมูลทุกประเภทที่สื่อสารผ่านระบบไชโยเพย์
1.4 บริษัทฯ จะไม่แก้ไขข้อมูลของท่าน และไม่ทำการตรวจสอบความเท็จจริงของข้อมูลของท่านกับหน่วยงานอื่น เว้นแต่ว่าบริษัทฯมีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็น
 • เพื่อที่จะเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับแห่งกฎหมาย
 • เพื่อที่จะป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • เพื่อที่จะบังคับให้เป็นไปตาม เงื่อนไขการเป็นร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ของบริษัทฯ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของท่าน หรือลูกค้าท่านอื่น อาทิกรณีที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นปัจจุบันให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
2. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือที่บริษัทฯได้จากการผ่านการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีหน้าที่เก็บสำรองข้อมูลให้แก่ท่าน เว้นแต่ จะได้มีการทำข้อตกลงเป็นการเฉพาะโดยชัดแจ้งว่าบริษัทฯให้บริการเก็บสำรองข้อมูล
2.2 บริษัทฯจะไม่เปิดเผยหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น และบริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
 • ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่บริษัทฯ หรือ
 • ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
 • ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ธนาคารผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Payment Gateway หรือ
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามบังคับแห่งกฎหมาย ตัวอย่างเช่น บริษัทฯอาจต้องทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือบริษัทฯ อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรของรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำกับดูแลบริษัทฯในการประกอบกิจการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
2.3 บริษัทฯมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับที่ได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยข้อมูลจะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้รับมาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล
2.4 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลเกิดความสูญหายหรือเสียหาย หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ขณะที่ข้อมูลนั้นอยู่กลางทางขณะท่านและบริษัทฯทำการสื่อสารข้อมูลกัน หรือขณะที่ข้อมูลนั้นอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีเกิดการจารกรรมข้อมูลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. การไม่มีตัวแทน
3.1 บริษัทฯไม่มีตัวแทน และขอเรียนว่าหากมีผู้อื่นใดนำเสนอข้อมูลหรือแจ้งข้อความ หรือบอกให้ท่านกระทำการที่นอกเหนือจากที่เว็บไซต์ไชโยเพย์แจ้งไว้ จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆต่อบริษัทฯ และไม่ก่อให้บริษัทฯเกิดความรับผิดหรือทำให้บริษัทฯมีภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. การเคารพต่อสิทธิของข้อมูลของบริษัทฯ
4.1 เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของระบบไชโยเพย์ และเว็บไซต์ไชโยเพย์ เป็นเนื้อหาและข้อมูลอันได้รับความคุ้มครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ หรือไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
สมัครใช้บริการ