Register, สมัครใช้บริการ, ChaiyoPay ระบบชำระเงินออนไลน์

 • หน้าแรก
 • บริการไชโยเพย์
 • สมัครใช้บริการ
 • ร้านค้าออนไลน์
 • นักพัฒนา
 • แจ้งปัญหาร้องเรียน
รายละเอียดการเข้าสู่บริการ
ประเภทผู้ใช้งาน *:
ธุรกิจ  บุคคล 
อีเมล์ :
กรุณาตั้งรหัสผ่าน และคำถามกันลืมรหัสผ่าน
ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน สามารถคลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน?" ระบบจะถามคำถามส่วนตัวเหล่านี้ คุณต้องตอบคำถามส่วนตัวให้ถูกต้อง ระบบจึงจะอนุญาตให้คุณตั้งรหัสผ่านใหม่ได้
 
รหัสผ่าน * :

กรุณาตั้งรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน * :
คำถามกันลืมรหัสผ่าน * :
คำตอบกันลืมรหัสผ่าน * :
การเข้าสู่บริการ
ชื่อ * :
ชื่อกลาง :
นามสกุล * :
วัน/เดือน/ปี เกิด * :
สัญชาติ * :
ที่อยู่1 * :
ที่อยู่2 :
เขต/อำเภอ * :
จังหวัด * :
ประเทศ * :
รหัสไปรษณีย์ * :
โทรศัพท์บ้าน * :
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
โทรศัพท์มือถือ :
 
 
อ่านและเข้าใจนโยบายการใช้งาน

ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุในเงื่อนไขการเป็นร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ และตกลงรวมทั้งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ ทั้งในขณะสมัคร ขณะทำสัญญาและตลอดอายุสัญญา

1. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ต้องมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและได้จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย หรือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและจดทะเบียน ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ต้องมีที่อยู่หรือสำนักงานที่แน่นอนตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ
3. มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์
4. กิจกรรมต้องห้าม: (คำว่า “กิจกรรม” ในที่นี้มีความหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหรือการกระทำใดๆ) ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ต้องไม่ใช้บริการ ไชโยเพย์กับกิจกรรมที่หรือในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการและสถาบันออกบัตรเครดิตต่างๆ โดยกิจกรรมต้องห้ามที่บริษัทฯไม่เปิดให้บริการไชโยเพย์ ได้แก่
 • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือที่เป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
 • ขายยาทุกประเภท
 • บุหรี่ ยาสูบ ยาเส้น สารเสพติดทุกชนิด
 • การพนัน
 • จัดหาคู่
 • สินค้าอบายมุข สื่อลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
 • สินค้าและเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซึ่งมีขึ้นโดยกฎหมายของทุกประเทศทั่วโลก
 • อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ
 • Time Sharing Business
 • ร้านค้าที่มีลักษณะเป็น Merchant Aggregator (คือ การที่ร้านค้าเชื่อมต่อระบบ K-Payment Gateway หรือระบบไชโยเพย์กับร้านค้าย่อยอื่น (Sub Merchant) หรือเว็บไซต์อื่นๆ)
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น
 • เว็บไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ซึ่งหากพบ บริษัทฯ จะระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากร้านค้าสมาชิก และหากมีฝ่าฝืนอีก บริษัทฯ จะปิดเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทันทีโดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • เว็บไซต์ที่ให้บริการ Free Hosting, Free Webboard, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Email หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการลักษณะเดียวกันนี้โดยคิดค่าบริการการใช้งานแก่บุคคลทั่วไป
 • เว็บไซต์หรือการส่งอีเมล์ที่ริดรอนสิทธิ์ หรือข่มขู่ผู้อื่น หรือคุกคาม ฉ้อโกง แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย สนับสนุนอาชญากรรม การทำผิดกฎหมาย ยาเสพติด การก่อการร้าย การค้ามนุษย์
 • เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสี่ยงให้บริษัทฯเสื่อมเสียไม่ว่าโดยประการใดๆ
 • เว็บไซต์ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบของบริษัทฯ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Database, Web Space โดยบริษัทฯอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ที่ใช้บริการเท่านั้น โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • ใช้ประโยชน์เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ และ/หรือเว็บไซต์ที่โฮสต์โดยบริษัทฯ(กรณีเป็นการใช้บริการไชโยเพย์ร่วมกับ Web Hosting ของบริษัทฯ) โดยมิชอบ หรือใช้ทำสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย หรือกระทำการใดๆอันเป็น การรบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ หรือผู้อื่น อาทิ
 • - ให้บริการ BitTorrent, tracker, online streaming, pirate software, crack, hack, warez, การเผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน ให้ดาวน์โหลด MP3 , Software , VDO, Voice Clips ,หรือ Music ออนไลน์ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์บริษัทฯไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น การใช้ mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing
  - เว็บไซต์ที่ส่งอีเมล์เป็นจำนวนมาก หรือ Commercial Mass E-mailing
  - เว็บไซต์ที่มีการส่ง "สแปมอีเมล์" (คือ การส่งอีเมล์จำนวนมาก โดยผู้รับอีเมล์ไม่ยินยอมที่จะรับข้อความ) หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User โดยการส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง หรือเป็นการส่งแบบสุ่ม เช่น abc@hotmail.com, john@hotmail.com, ant@hotmail.com
  - การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความเดิมซ้ำๆ ไปยังผู้อื่น
  - การใช้โปรแกรมหรือระบบเพื่อการส่งอีเมล์
  - การส่งอีเมล์ที่มีผลทำให้เกิดการตีกลับของอีเมล์เป็นจำนวนมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เช่น การส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง
  - กรณีร้านค้าสมาชิกเก็บหรือมีไฟล์ที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น มีการติดไวรัสเกิดขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ลบไฟล์นั้นออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทฯพิจารณาว่าไม่เหมาะสม
5. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ซึ่งเป็นร้านค้าประเภทCyber Mall บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์์พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป
6. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกไม่เคยมีประวัติเสียหายในการเป็นสถานที่รับบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินใดๆ มาก่อน
7. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกต้องมีเว็บไซต์ของตนเองพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมเชื่อมต่อกับระบบไชโยเพย์ โดยชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเว็บไซต์ (Website Owner) จะต้องเป็นชื่อของผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิก (กรณีผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเว็บไซต์ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้สมัครซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าสมาชิกเท่านั้น) หรือเป็นชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจ ลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกกรณีผู้สมัครเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
8. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการเสนอขายสินค้าและ โฆษณา การมีใบอนุญาตนำเที่ยว
9. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกต้องรับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น การสมัครขอใช้บริการ การเปิดใช้บริการ การเปิดบัญชี เป็นต้น
10. ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ทุกฉบับ หากบริษัทฯและธนาคารได้รับข้อมูล และเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ บริษัทฯและธนาคารจะไม่ทำการพิจารณาอนุมัติการใช้บริการ
11. ในการอนุมัติการเป็นร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์์แต่ผู้เดียวในการเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดคุณสมบัติผู้สมัครและกิจกรรมของร้านค้าสมาชิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์์ที่จะระงับบริการไชโยเพย์ และ/หรือบอกเลิกสัญญา และ/หรือปิดเว็บไซต์(กรณีเป็นบริการร่วมกับ Web Hosting ของบริษัทฯ) โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากิจกรรมของร้านค้าสมาชิก มีลักษณะที่ขัดต่อเงื่อนไขการเป็นร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ อนึ่ง การที่บริษัทฯ เปิดให้ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกได้ใช้บริการไชโยเพย์ ไม่ว่าโดยการเข้าใจผิด หรือโดยการประมาทเลินเล่อ หรือโดยสาเหตุใดก็ตาม ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์บริษัทฯ ในการใช้สิทธิระงับบริการไชโยเพย์ และ/หรือบอกเลิกสัญญา และ/หรือปิดเว็บไซต์ตามข้อนี้
12. สัญญาฉบับนี้ถือเป็นเป็นสาระสำคัญของสัญญาบริการไชโยเพย์ ผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกตกลงว่าจะไม่ทำกิจกรรมต้องห้ามโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์์ยกเลิกสัญญา และ/หรือ ระงับการให้บริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งหรือบอกกล่าวล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ เคารพต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของของบริษัทฯและบริการไชโยเพย์ บริษัทฯขอแจ้งนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
1.1 เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมอาจครอบคลุมถึง IP Address, web log, วันและเวลาใน การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
1.2 เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ก่อนที่บริษัทฯตกลงให้บริการแก่ท่าน บริษัทฯ จะ ขอข้อมูลหลักฐานแสดงตนของลูกค้าเพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าตามหลักเกณฑ์การรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) ภายใต้นโยบายมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย อันได้แก่
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน (ยกเว้นกรณีชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อม Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • บุคคลธรรมดา: (i) สำเนาบัตรประชาชน (ii) สำเนาทะเบียนบ้าน และ (iii) สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 • นิติบุคคล: (i) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ii) แบบตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ (iii) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารใบสมัครและสัญญา
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1.3 ระหว่างที่ท่านเป็นร้านค้าสมาชิก บริษัทฯจะเก็บข้อมูลทุกประเภทที่สื่อสารระหว่างท่านและบริษัทฯ และข้อมูลทุกประเภทที่สื่อสารผ่านระบบไชโยเพย์
1.4 บริษัทฯ จะไม่แก้ไขข้อมูลของท่าน และไม่ทำการตรวจสอบความเท็จจริงของข้อมูลของท่านกับหน่วยงานอื่น เว้นแต่ว่าบริษัทฯมีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็น
 • เพื่อที่จะเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับแห่งกฎหมาย
 • เพื่อที่จะป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • เพื่อที่จะบังคับให้เป็นไปตาม เงื่อนไขการเป็นร้านค้าสมาชิกไชโยเพย์ของบริษัทฯ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของท่าน หรือลูกค้าท่านอื่น อาทิกรณีที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นปัจจุบันให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

2. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือที่บริษัทฯได้จากการผ่านการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีหน้าที่เก็บสำรองข้อมูลให้แก่ท่าน เว้นแต่ จะได้มีการทำข้อตกลงเป็นการเฉพาะโดยชัดแจ้งว่าบริษัทฯให้บริการเก็บสำรองข้อมูล
2.2 บริษัทฯจะไม่เปิดเผยหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น และบริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
 • ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่บริษัทฯ หรือ
 • ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
 • ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ธนาคารผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Payment Gateway หรือ
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามบังคับแห่งกฎหมาย ตัวอย่างเช่น บริษัทฯอาจต้องทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือบริษัทฯ อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรของรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำกับดูแลบริษัทฯในการประกอบกิจการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
2.3 บริษัทฯมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับที่ได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยข้อมูลจะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้รับมาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล
2.4 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลเกิดความสูญหายหรือเสียหาย หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ขณะที่ข้อมูลนั้นอยู่กลางทางขณะท่านและบริษัทฯทำการสื่อสารข้อมูลกัน หรือขณะที่ข้อมูลนั้นอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีเกิดการจารกรรมข้อมูลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3. การไม่มีตัวแทน
3.1 บริษัทฯไม่มีตัวแทน และขอเรียนว่าหากมีผู้อื่นใดนำเสนอข้อมูลหรือแจ้งข้อความ หรือบอกให้ท่านกระทำการที่นอกเหนือจากที่เว็บไซต์ไชโยเพย์แจ้งไว้ จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆต่อบริษัทฯ และไม่ก่อให้บริษัทฯเกิดความรับผิดหรือทำให้บริษัทฯมีภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. การเคารพต่อสิทธิของข้อมูลของบริษัทฯ
4.1 เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของระบบไชโยเพย์ และเว็บไซต์ไชโยเพย์ เป็นเนื้อหาและข้อมูลอันได้รับความคุ้มครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ หรือไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

 
ยอมรับข้อตกลงในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว